Undocumented Applicants

At Columbia College Chicago, we are proud to support undocumented students in their educational and professional pursuits. A diverse, inclusive, and equitable community is foundational to our values at Columbia, and we admit students regardless of their citizenship or immigration status. We believe any student who decides to enroll at Columbia should have the necessary support and resources available to them on their path to graduation.  

When institutions like Columbia step up to support those who are undocumented or DACAmented—just as we support all other students—our college, our city, our country, and our world all benefit. Columbia’s students are the next generation to write the culture and make the rules, and our community wholeheartedly supports the future successes of all young creatives. 

We've prepared  this webpage as a guide to find information and resources for undocumented students and those supporting them in their college search process, and we do hope it is helpful.

En Columbia College Chicago nos enorgullecemos de apoyar a los estudiantes indocumentados con sus objetivos académicos y profesionales. Una comunidad diversa, inclusiva y equitativa es esencial para nuestros valores en Columbia y admitimos estudiantes independientemente de su ciudadanía o estado de inmigración. Consideramos que los estudiantes que deciden inscribirse en Columbia deben tener el apoyo y los recursos necesarios a su disposición para el camino hacia la graduación.  

Cuando las instituciones como Columbia cooperan para apoyar a aquellos estudiantes indocumentados o con el estatus del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), tal como apoyamos a todos los demás estudiantes, se beneficia nuestra universidad, nuestra ciudad, nuestro país y nuestro mundo. Los estudiantes de Columbia son la próxima generación encargada de crear la cultura y establecer las normas, y nuestra comunidad apoya plenamente los éxitos futuros de todos los jóvenes creativos. 

Hemos preparado esta página web como una guía para encontrar información y recursos para los estudiantes indocumentados y para aquellos que los apoyan en el proceso de búsqueda de universidades, y esperamos que sea útil.

W Columbia College Chicago chętnie pomagamy osobom bez prawa do pobytu w Stanach Zjednoczonych (tzw. „undocumented”) w realizacji celów edukacyjnych i zawodowych. U podstaw wartości uczelni leżą różnorodność, integracja i równość poszczególnych członków i członkiń społeczności akademickiej, dlatego też podczas rekrutacji nie ma znaczenia ich obywatelstwo czy status imigracyjny. Wierzymy, że wszyscy, którzy chcą tu podjąć studia, powinni otrzymywać pomoc i zasoby niezbędne do ich ukończenia.  

Kiedy takie instytucje jak Columbia będą interweniowały i wspierały osoby bez dokumentów uprawniających do pobytu w Stanach (również osoby, których dotyczą zmiany w programie DACA) – tak jak wspierają wszystkich pozostałych studentów – korzyści z tego odniosą uczelnia, miasto, kraj i cały świat. Studenci i studentki Columbii to pokolenie, które jako kolejne będzie tworzyło kulturę kraju i ustalało panujące w nim zasady, dlatego w pełni angażujemy się w działania mające pomóc takim kreatywnym osobom w osiągnięciu sukcesu. 

Niniejsza strona internetowa ma służyć za źródło informacji i zasobów dla osób bez dokumentów uprawniających do pobytu w Stanach Zjednoczonych oraz dla tych, którzy pomagają im w znalezieniu uczelni. Mamy nadzieję, że okaże się ona przydatna.

在芝加哥哥伦比亚学院 (Columbia College Chicago),我们很自豪能够支持无证学生的教育和职业追求。多元、包容、平等的社区是我们芝加哥哥伦比亚学院价值观的基础,无论学生的公民身份或移民身份如何,我们都会欢迎。我们坚信,任何决定就读芝加哥哥伦比亚学院的学生都应在实现毕业的道路上获得必要的支持和资源。  

当像芝加哥哥伦比亚学院这样的机构站出来支持那些无证或童年入境暂缓遣返的人—就像我们支持所有其他学生一样—我们的学院、我们的城市、我们的国家和我们的世界都将受益。芝加哥哥伦比亚学院的学生是下一代书写文化和制定规则的人,我们的社区全心全意支持所有年轻创造者在未来取得成功。 

我们准备了此网页作为寻找信息和资源的指南,供无证学生和在他们寻找学院的过程中支持他们的人使用,我们衷心希望这个网页能够提供帮助。

×
×